NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Finanse dla nie-finansistów

CELE I KORZYŚCI:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami, którymi zajmują się finansiści, dzięki czemu możliwa będzie lepsza współpraca między różnymi działami przedsiębiorstwa, przede wszystkim w zakresie planowania finansowego oraz oceny projektów inwestycyjnych.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

  1. WPROWADZENIE W ŚWIAT FINANSÓW: Definicja i funkcje rachunkowości, Podwójna rola rachunkowości, Zasady i metody rachunkowości, Równowaga bilansowa, Podstawowe równanie rachunkowości, Klasyfikacja aktywów, Klasyfikacja pasywów

  2. ISTOTA BILANSU: Uporządkowanie składników bilansu, Bilans – układ poziomy

  3. ISTOTA RACHUNKU WYNIKÓW: Ustalenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa handlowego, Ramowy schemat rachunku wyników, Schematyczne przedstawienie elementów rachunku wyników, Uproszczony układ rachunku zysków i strat , Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie finansowe

  4. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH: Analiza bilansu i rachunku wyników

  5. ANALIZA WSKAŹNIKOWA: Klasyfikacja wskaźników, Wskaźniki rentowności, Wskaźniki płynności, Wskaźniki efektywności, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki rynkowe

  6. NARZĘDZIA PLANOWANIA FINANSOWEGO: Istota budżetu przepływu gotówki, Procedura sporządzania budżetu przepływu gotówki, Rola budżetu przepływu gotówki 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015