NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Program Rozwoju Kadry Kierowniczej

KORZYŚCI wynikające z realizacji i udziału w Programie:

 • wzrost świadomości znaczenia tzw. „czynnika ludzkiego" u każdego menedżera w Firmie - niezależnie od szczebla zarządzania;

 • znaczący wzrost poziomu umiejętności interpersonalnych i kierowniczych całej kadry menedżerskiej, co przekłada się na większą lojalność wobec Firmy i zaangażowanie w swoją pracę oraz na mniejszą rotację wśród menedżerów;

 • zbudowanie spójnego systemu komunikacji całej kadry kierowniczej Firmy, czego efektem jest „mówienie tym samym językiem";

 • wzrost poczucia odpowiedzialności za własne zachowania - u menedżerów na każdym szczeblu zarządzania, co przekłada się również pośrednio na budowanie poczucia odpowiedzialności u pozostałych pracowników;

 • postrzeganie siebie jako części całej organizacji i większe utożsamianie się z wizją, strategią i wartościami Firmy na wszystkich szczeblach zarządzania;

 • poprawa efektywności pracy wszystkich menedżerów, co długofalowo powoduje większe zyski dla Firmy.

CELE:

Głównym celem Programu Rozwoju Kadry Kierowniczej jest podniesienie kompetencji jego uczestników w zakresie efektywnego zarządzania zespołami pracowniczymi poprzez:

 • zrozumienie roli i znaczenia przełożonego

 • poznanie podstawowych zasad, technik i narzędzi zarządzania ludźmi opartych na najlepszych praktykach

 • przećwiczenie konkretnych umiejętności w tym zakresie
  oraz

 • zobowiązanie się do ich wykorzystywania w codziennej praktyce zawodowej.

ZARYS PROGRAMU:

Moduł 1: Rola i znaczenie przełożonego

 • Przedstawienie założeń, celów i zarysu PROGRAMU ROZWOJU KADRY KIEROWNICZEJ

 • ROLA I FUNKCJE PRZEŁOŻONEGO

 • WPŁYW PRZEKONAŃ NA SPOSÓB POSTĘPOWANIA wobec pracowników

 • STYLE ZARZĄDZANIA - od autorytarnego po demokratyczny  

 • PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE

 • WZAJEMNE OCZEKIWANIA

Moduł 2: Komunikacja w kierowaniu zespołem

 • POTRZEBY KOMUNIKACYJNE

 • PROCES KOMUNIKACJI

 • ROLA NADAWCY

 • ROLA ODBIORCY

 • KOMUNIKACJA A RELACJE

 • BARIERY KOMUNIKACYJNE

 • FORMY KOMUNIKOWANIA SIĘ

Moduł 3: Planowanie, organizacja pracy i delegowanie zadań

 • EFEKTYWNOŚĆ A SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA

 • ISTOTA PLANOWANIA

 • PRIORYTETYZACJA

 • PODZIAŁ ZADAŃ

 • DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ - ZASADY, KORZYŚCI, OBAWY

 • SKUTECZNOŚĆ DELEGOWANIA

Moduł 4: Motywowanie pracowników

 • AUTOMOTYWACJA

 • ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ

 • POTRZEBA JAKO MOTYWACJA

 • CZYNNIKI MOTYWUJĄCE I HIGIENICZNE

 • MOTYWATORY FINANSOWE

 • MOTYWACJA INDYWIDUALNA I ZESPOŁOWA

 • ROZMOWY MOTYWUJĄCE

Moduł 5: Efektywna współpraca w zespole

 • GRUPA CZY ZESPÓŁ

 • DYNAMIKA ROZWOJU ZESPOŁU

 • SYNCHRONIZACJA RÓL ZESPOŁOWYCH

 • POTENCJALNE KWESTIE „ZAPALNE"

 • ZACHOWANIE W SYTUACJI KONFLIKTU

 • „TRUDNE" ROZMOWY

Moduł 6: Rozwój i ocena pracowników

 • ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

 • MENEDŻER JAKO COACH

 • ROZMOWA COACHINGOWA

 • UCZENIE PODWŁADNYCH

 • CEL I PRZEDMIOT OCEN PRACOWNICZYCH

 • ROZMOWA OCENIAJĄCA

 • OBIEKTYWIZM OCENY

Moduł 7: Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

 • MYŚLENIE - PROBLEM - DECYZJA

 • PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

 • TECHNIKI PODEJMOWANIA DECYZJI

 • GRUPOWE PODEJMOWANIE DECYZJI

 • PSYCHOLOGIA DECYZJI

 • POJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • KULTURA OBWINIANIA

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA

Moduł 8: Efektywne zebrania i podsumowanie Programu

 • SIEDEM(?) GRZECHÓW GŁÓWNYCH ZEBRANIA

 • PRZED ZEBRANIEM

 • STRUKTURA ZEBRANIA

 • PO ZEBRANIU

 • ROLA UCZESTNIKA ZEBRANIA

 • REKAPITULACJA - przypomnienie najistotniejszych treści programu (konkurs/mini-quiz)

 • ZŁOTE ZASADY MENEDŻERA - wspólne wypracowanie przez uczestników Kodeksu dobrych praktyk w oparciu o zagadnienia omawiane w trakcie Programu

 • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

 • OCENA PROGRAMU

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015