NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Uczenie i rozwijanie pracowników

CELE I KORZYŚCI:

Głównym celem warsztatów jest nabycie i/lub rozwinięcie przez uczestników – kadrę kierowniczą – kompetencji coachingowych i mentoringowych, które pozwolą im aktywnie i skutecznie wspierać proces rozwoju swoich podwładnych.

W szczególności warsztaty pozwolą Państwu:

 • zrozumieć, na czym tak naprawdę polega coaching i mentoring

 • nabyć i/lub rozwinąć umiejętności potrzebne do pełnienia roli coacha i mentora

 • trafniej rozpoznawać i wspomagać rozwiązywanie problemów swoich pracowników

 • rozpocząć i/lub kontynuować proces budowania relacji opartych na zaufaniu

 • pełniej wykorzystywać potencjał swój i swojego zespołu

 • skuteczniej wpływać na rozwój swoich pracowników

TEMATYKA WARSZTATÓW:

  1. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW: Czemu (i komu!) służy? Kto ponosi odpowiedzialność za proces rozwoju? Na czym polega proces mentoringu i coachingu? Czym te procesy różnią się od siebie? Jakimi prawami się rządzą? Czy i jak można je ze sobą łączyć? Jakie symptomy wskazują na konieczność ich uruchomienia?

  2. MENEDŻER W ROLI COACHA I MENTORA: Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać? Jak zdiagnozować własny potencjał jako mentora?

  3. STRUKTURA PROCESU ROZWOJU, czyli DUO:

   1. Diagnoza – klucz do indywidualnego podejścia;

   2. Uczenie – przyswojenie wiedzy i umiejętności;

   3. Ocena – weryfikacja efektów procesu.

  1. DIAGNOZA SYTUACJI: Jak pytać, żeby zgłębić istotę problemu? W jaki sposób wykorzystać metodę GROW?

  2. UCZENIE PODOPIECZNYCH: Na czym polega specyfika uczenia dorosłych? Jak wykorzystać mechanizmy procesu uczenia się? Jak indywidualizować proces uczenia?

  3. OCENA, czyli INFORMACJA ZWROTNA: W jaki sposób udzielać podwładnemu konstruktywnej informacji zwrotnej o jego postępach lub ich braku?

  4. ROZMOWA ROZWOJOWA: Jak ją zaplanować i przeprowadzić? Na co zwrócić szczególną uwagę? 

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015