NOWE OPCJE Szkolenia i Doradztwo

Zarządzanie Projektami

CELE I KORZYŚCI

Warsztaty pozwolą Państwu na:

 • zidentyfikowanie działań wstępnych, ważnych dla realizacji projektu;

 • określenie zakresu obowiązków i kompetencji decyzyjnych kierownika oraz członków zespołu projektowego;

 • pozyskanie wiedzy, w jaki sposób należy realistycznie szacować nakład czasu, określić niezbędne zasoby i zaplanować koszty;

 • zidentyfikowanie krytycznych elementów w projekcie;

 • zapoznanie się ze sposobami koordynacji zasobów firmy (ludzi i sprzętu) podczas realizacji kilku projektów;

 • pozyskanie wiedzy na temat narzędzi wspomagających przebieg projektu;

 • zapoznanie się z nowoczesnym oprogramowaniem wspomagającym prace projektowe.

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 1. PROJEKT A RUTYNOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

 • Co to jest projekt?

 • Klient projektu i jego wymagania

 • Analiza SWOT na potrzeby projektu

 • Cykl realizacji projektu

 1. DEFINIOWANIE CELÓW

 • Cele projektu

 • Konflikty celów

 • Interesariusze projektu

 • Cele ogólne a szczegółowe

 • Matryca celów projektu

 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 • Stała i zmienna struktura projektowa

 • Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu

 • Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu

 • Priorytetowość w projekcie

 • Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych – zarządzanie wieloprojektowe

 1. DEFINIOWANIE ZAKRESU PROJEKTU

 • Przygotowanie projektu (wstępne studium wykonalności / zlecenie projektowe)

 • Start projektu (sesja startowa / podział projektu na fazy i moduły)

 • Dokumentacja na potrzeby projektu (teczka projektu / zdefiniowanie obiegu dokumentów / dokumentacja techniczna projektu)

 • Planowanie w projekcie (plan struktury projektu (WBS) / oszacowanie nakładów czasu realizacji / planowanie cyklu realizacji czasu (CPM) / ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów)

 1. PLANOWANIE I KONTROLA KOSZTÓW W PROJEKCIE

 • Sposoby kalkulacji kosztów

 • Budżet projektu

 • Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)

 1. ANALIZA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PROJEKTEM

 • Źródła ryzyka

 • PORTFOLIO ryzyka

 • Analiza ryzyka związanego z umowami

 • Zarządzanie i kontrola ryzyka

 • Metody redukcji ryzyka w projekcie

 1. REALIZACJA PROJEKTU

 • Zarządzanie zmianą w projekcie

 • Podejmowanie decyzji o zmianie

 • Metody kompensowania zmian

 • Konsekwencje zmian w projekcie

Powyżej prezentujemy ramową propozycję programu. Stanowi ona jedynie punkt wyjścia do skonstruowania indywidualnego projektu szkoleniowego dopasowanego do Państwa potrzeb.

NOWEOPCJE.PL © 2015